Vande Mataram Lyrics in Kannada and English

Vande Mataram Lyrics in Kannada and English

SongVande Mataram Kannada
Singers
Lyrics
Movie
Music
Label

Vande Mataram Kannada

vande mataram lyrics in kannada 01
vande mataram lyrics in kannada 03
vande mataram lyrics in kannada 02
vande mataram lyrics in kannada 04

Vande Mataram Lyrics in Kannada and English

In Kannada
In English

|| ವಂದೇ ಮಾತರಂ || ಪ ||

 

ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ

ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ

ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ

|| ವಂದೇ ಮಾತರಂ || ಪ ||

 

ಶುಭ್ರ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಪುಲಕಿತ ಯಾಮಿನೀಂ

ಫುಲ್ಲ ಕುಸುಮಿತ ದ್ರುಮದಲ ಶೋಭಿನೀಂ

ಸುಹಾಸಿನೀಂ ಸುಮಧುರ ಭಾಷಿಣೀಂ

ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಂ

|| ವಂದೇ ಮಾತರಂ ||೧||

 

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲ ನಿನಾದ ಕರಾಲೇ

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭುಜೈರ್ಧೃತ ಖರ ಕರವಾಲೇ

ಅಬಲಾ ಕೆನೊ ಮಾ ಎತೋ ಬಲೆ

ಬಹುಬಲಧಾರಿಣೀಂ ನಮಾಮಿ ತಾರಿಣೀಂ

ರಿಪುದಲ ವಾರಿಣೀಂ ಮಾತರಂ

|| ವಂದೇ ಮಾತರಂ ||೨||

 

ತುಮಿ ವಿದ್ಯಾ ತುಮಿ ಧರ್ಮ

ತುಮಿ ಹೃದಿ ತುಮಿ ಮರ್ಮ

ತ್ವಂಹಿ ಪ್ರಾಣಾಃ ಶರೀರೇ

ಬಾಹುತೇ ತುಮಿ ಮಾ ಶಕ್ತಿ

ಹೃದಯೇ ತುಮಿ ಮಾ ಭಕ್ತಿ

ತೋಮಾರಯಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಗಡಿ

ಮಂದಿರೇ ಮಂದಿರೇ

|| ವಂದೇ ಮಾತರಂ ||೩||

 

ತ್ವಂ ಹಿ ದುರ್ಗಾ ದಶಪ್ರಹರಣ ಧಾರಿಣೀ

ಕಮಲಾ ಕಮಲದಲವಿಹಾರಿಣೀ

ವಾಣೀ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೀ

ನಮಾಮಿತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಮಲಾಂ

ಅಮಲಾಂ ಅತುಲಾಂ

ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಾತರಂ

|| ವಂದೇ ಮಾತರಂ ||೪||

 

ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಸರಲಾಂ ಸುಸ್ಮಿತಾಂ ಭೂಷಿತಾಂ

ಧರಣೀಂ ಭರಣೀಂ ಮಾತರಂ

|| ವಂದೇ ಮಾತರಂ ||೫||

 

 

|| ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ||

Vande Maataram

Vande Maataram

 

Sujalaam Suphalaam Malayaj Sheetalaam

Sasya Shyaamalaam Maataram

Vande Maataram

 

Shubhra Jyotsna Pulakita Yaaminee

Phulla Kusumita Drumadala Shobhinee

Suhaasinee Sumadhura Bhaashhinee

Sukhadaam Varadaam Maataram

Vande Maataram ||1||

 

Sapta Koti Kantha Kalakala Ninaada Karaale

Nisapta Koti Bhujaidhruta Kharakarvaale

Sapta Koti Kantha Kalakala Ninaada Karaale

Nisapta Koti Bhujaidhruta Kharakarvaale

Ka Bola Ka Noma Eith Bole

Bahubal Dhaariniin Namaami Taariniim

Ripudalavaariniin Maataram

Vande Maataram ||2||

Tumi Vidyaa Tumi Dharma

Tumi Hrudi Tumi Marma

Tvam Hi Praanaaha Shareere

Baahute Tumi Maa Shakti

Hridaye Tumi Maa Bhakti

Tomaarayi Pratimaa Gadi

Mandire Mandire

Vande Maataram ||3||

 

Tvan Hi Durgaa Dashapraharana Dhaarinee

Kamalaa Kamaladala Vihaarinee

Vaanee Vidyaadaayinee,

Namaami Tvaam Namaami Kamalaan

Amalaam Atulaam

Sujalaam Suphalaam Maataram

Vande Maataram ||4||

 

Shyaamalaam Saralaam

Susmitaam Bhooshhitaam

Dharaneem Bharaneem Maataram

Vande Maataram ||5||

 

 

|| Bharath Mata Ki Jai ||

Vande Mataram Lyrics In Hindi | Vande Mataram In Hindi:

वन्दे मातरम् 

सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम् 

शस्यशामलां मातरम् ।

शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं 

फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं 

सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं 

सुखदां वरदां मातरम् ।। १ ।। 

वन्दे मातरम् ।

कोटि-कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले

कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले, 

अबला केन मा एत बले ।

बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं

रिपुदलवारिणीं मातरम् ।। २ ।।

 वन्दे मातरम् ।

 तुमि विद्या, तुमि धर्म तुमि हृदि,

तुमि मर्म त्वं हि प्राणा: 

शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, 

हृदये तुमि मा भक्ति, 

तोमारई प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे मातरम् ।। ३ ।।

 वन्दे मातरम् ।

 त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी 

कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी,

 नमामि त्वाम् नमामि कमलां

 अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् ।। ४ ।।

 वन्दे मातरम् ।

 श्यामलां सरलां सुस्मितां 

भूषितां धरणीं भरणीं मातरम् ।। ५ ।।

 वन्दे मातरम् ।।

Vande Mataram Meaning In Hindi:

वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम्
मलयज शीतलाम्
शस्यश्यामलाम्
मातरम्।
वन्दे मातरम्।

Vande- mātaram – I revere the mother. The mother revered here is not a human being or goddess. It is our motherland, mother India. Since a mother is dearest to a child, the poet chooses to feminize the land in which he has been born and lives. He describes the attributes of the mother he worships, as she is the one with the purest and sweet water (sujalāṃ). She is the one who has pure and healthy food and fruits (suphalāṃ). Malayagiri hills situated in Orissa India are famous for their sandalwood forests. Poet claims that the motherland he worships has a cold and refreshing breeze having sandalwood aroma in it (Malayaja-śītalām) just like the breeze of Malayagiri. He later describes the soil of his motherland which is very productive and prosperous (śasya) and light-brown (śyāmalāṃ) in color.

Mother-land featured so, I admire you, worship you (mātaram vande mātaram).

शुभ्रज्योत्स्ना
पुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमित
द्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम्
मातरम्।।
वन्दे मातरम्

Poet again praises mother India by describing her features. He says that in his motherland, every night is filled with the bright and shining white moonlight (śubhra jyotsnā) means even in the darker times there is hope and happiness. It has the nights which give pleasure and satisfaction to the people, after the whole day of hard work. Nights (Yāminīm) are filled with a sense of gratification (Pulakita). The land here is fascinating and always looks beautiful with greenery and a bundle of flowers (Phulla kusumita drumadala śobhinīm). There is no match in the world for the sweetness of different languages chanted by its people (Sumadhura bhāṣiṇīm). The languages spoken by its people are melodious and delightful (Suhāsinīṃ). He exclaims that his mother-land provides the pursuits of happiness (sukhadāṃ) and is the source of power and divine favor (Varadāṃ).

Mother-land featured so, I admire you, worship you (mātaram Vande mātaram).

Guide to your top tourist places at Mysore

Don’t forget to check out our other amazing guides which will bring your decision-making skills from Zero to Hero. Do follow us on our social media accounts and don’t forget to tag us.

Follow Us!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *